नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय गोरखा
गोरखा

मुख्य कार्यहरू

यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने  मुख्य कार्यहरु :

  •               आन्तरिक प्रशासन

                        1.        नामसारी गर्ने ।

                        2.      दाखिल खारेज गर्ने ।

                        3.       घर कायम गर्ने ।

                        4.      हदवन्दी छानविन गर्ने ।

                        5.      मोहीको हक नामसारी तथा मोहि लगत कट्टा गर्ने ।

                         6.      जग्गा प्रशासन सम्वन्धि विविध कार्य गर्ने ।

  •          रजिष्ट्रेशन फाँट

                     1.       लिखत रजिष्ट्रेशन पास गर्ने ।

                      2.      राजस्व संकलन गर्ने ।

                      3.      मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यप्रगति विभागमा पठाउने,

  •         मोठ फाँट / कम्प्युटर फाँट

                      १.      घर जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने ।

                      २.       जग्गा र जग्गा धनिको विवरण शंसोधन गर्ने ।

                       ३.      फोटो टाँस तथा नागरिकता नम्वर कायम गर्ने ।

                        ४.      जग्गा धनिको तिन पुस्ते कायम गर्ने ।

                        ५.      जग्गा धनि र मोही विच जग्गा बाँडफाट गर्ने ।

                         ६.      जग्गा धनि पुर्जा तथा श्रेस्ता र  पारित लिखत एवं मिसिलको प्रतिलिपी दिने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)